atytarenko: (Default)
[personal profile] atytarenko
ЗАЯВА
АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ АМЕРИКИ
ЩОДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ»


Асоціації Українських Правників Америки стало відомо, що 3 липня 2012 року владна більшість Українського Парламенту проголосувала за законопроект «Про засади державної мовної політики», який грубо суперечить Конституції та підриває конституційний лад України.

Порівнюючи положення цього законопроекту із європейськими конституційними стандартами, Венеційська комісія Ради Європи зазначила, що цей закон не здатний встановити належний баланс між розвитком і вживанням державної мови як об’єднуючого чинника суспільства і розвитком та захистом мов національних меншин. І найважливіше: прийнятий «мовний закон» неприховано і зухвало порушує не лише численні чинні в Україні нормативні акти, але й безсоромно порушує Конституцію України, яка визначає українську мову як єдину державну мову в Україні. Цей закон також безпардонно зазіхає на розвиток національної ідентичності українського народу і загрожує державній незалежності України.

Обставини, за яких був прийнятий цей закон, просякнуті грубими порушеннями основоположних принципів справедливості й відкритості, і являють собою безпрецедентну загрозу реалізації в Україні загальновизнаних засад верховенства права.
Порядок прийняття законів Верховною Радою України регулюється Регламентом Верховної Ради України, який встановлює процедури внесення, обговорення, голосування і прийняття Українським Парламентом запропонованих нормативно-правових актів перед тим, як вони набудуть чинності. Під час прийняття «мовного» закону ці процедури систематично і відверто нехтувались! Так, попередні висновки щодо його впливу на законодавство ніколи не подавалися до законодавчого органу; проект закону був поставлений на голосування без врахування необхідних висновків головного комітету щодо запропонованих поправок і наслідків його прийняття; запропонований закон був прийнятий в обхід порядку денного без публічного і відкритого обговорення його змісту всім парламентом; і насамкінець, прийняття закону здійснювалося за відсутності депутатів, що різко суперечить Конституції України.
Голова українського парламенту Володимир Литвин, який був відсутній на засіданні під час прийняття закону, заявив про свою відставку на знак протесту проти грубих порушень регламенту при ухваленні «мовного закону». Як повідомлялося, у відповідь парламентська більшість ухвалила порядок, який дозволить зняти з посади спікера за допомогою простої більшості, а не трьохсот голосів, як вимагає чинний регламент. Закон "Про регламент Верховної Ради України" передбачає затвердження всіх ухвалених парламентом нормативних актів спікером – перед їх надісланням до Президента України на підписання з метою набрання ними сили закону. Без підпису спікера парламенту правовий акт не може набути статусу закону.
За цих обставин АУПА рішуче закликає Голову Верховної Ради Литвина не давати свого схвалення як щодо «мовного закону», так і щодо закону, що змінює умови голосування, необхідні для обрання Голови парламенту.

Крім цього, АУПА рішучo і категорично закликає наших колег – адвокатів і юристів в Україні, особливо Світовий конгрес українських юристів, Асоціацію українських адвокатів, Спілку адвокатів України, Асоціацію правників України і Союз юристів України активно та завзято протистояти «мовному закону» через його відверто антиконституційну та антиукраїнську сутність, що розпалює соціальне й національне протистояння. У протилежному разі ми стикнемося з порушенням священної для кожного правника присяги дотримувати верховенства права.
Насамкінець, відзначаємо, що Віктор Янукович є Президентом ВСІЄЇ України – тобто всіх громадян, незалежно від їхніх релігійних переконань, політичних уподобань чи мовних преференцій – і саме тому є гарантом Конституції України. Якщо ж Президент підпише «мовний закон», і останній набуде чинності, це матиме катастрофічні наслідки для Української держави: такий закон незворотньо розділить країну, розпалить протистояння і сепаратизм в українському суспільстві, і нарешті – він стане основним каталізатором до руйнування підвалин української державності.

Виходячи з цього, Асоціації Українських Правників Америки шанобливо і водночас рішучo закликає Президента Віктора Януковича як гаранта Конституції України вжити усіх заходів задля недопущення законопроекту «Про засади державної мовної політики» до подальшого розгляду – як такого, що посягає на конституційний лад в Україні.

Від імені членів Виконавчого комітету і Правління Асоціації Українських Правників Америки.

Оригінал тут:
http://www.uaba.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=%2fUhLbvTWnrpq9szbO0fKIgog9WnAQSrLzEjmJYkjTc4OdF24pMRfD9xHerJNnT2ww70YPzipAKfGLYyTNkTBf%2fh39BNccTVdzuh%2bUvIM2X8%3d

Джордж Пазуняк, президент
Мирослав Смородський, Голова Правління
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

atytarenko: (Default)
atytarenko

September 2017

S M T W T F S
     12
34 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 03:58 am
Powered by Dreamwidth Studios