atytarenko: (Default)
[personal profile] atytarenko
Колєсніков закупив горезвісні "Хундаї" в Кореї, і отримав номінацію на інвестиційний провал року. Нормальна людина б померла від сорому, і сиділа б тихо. Але ми маємо справу з проФФєсіоналами. Тут все по іншому.
Отже, в Кореї закуплено Hyundai EMU, дивимось тут:
https://www.hyundai-rotem.co.kr/Eng/Business/Rail/Railroad/Product/rail_car02.asp , там і українські є.
Що таке EMU можна пересвідчитись, наприклад, тут:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_multiple_unit
Достатньо подивитись на картинки, щоб зрозуміти, що це не поїзди, а добре знані приміські електрички.
На швидкісні міжміські поїзди Hyundai можна подивитись тут:
https://www.hyundai-rotem.co.kr/Eng/Business/Rail/Railroad/Product/rail_car03.asp
Тепер спробуємо подумати, що станеться з електричкою, яку на високій швидкості ганають по міжміських маршрутах, та ще й по непристосованих рейках? Правильно: вона швидко почне "сипатись", і згодом вийде з ладу. Що ми і маємо.
Без сумніву гроші за електрички заплачено як за поїзди.А чим Боря гірше від Юри, чому Бойку можна, а Колєснікову - ні?
В радянській бюрократії було таке неписане правило: якщо сидиш по вуха в багні, то не жени хвилю.
Але проФФєсіонали ще досі того не навчились, і лізуть з новою справою проти Тимошенко. Ні чим не кращою за всі попередні, бо меморандум з Кореєю Тимошенко підписувала на поїзди, а не на електрички замість поїздів.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

atytarenko: (Default)
atytarenko

September 2017

S M T W T F S
     12
34 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios